Klagomålshantering

Huvudmannen ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen (2010:800) för att utbildningen genomförs i enlighet med de författningar som gäller för utbildningen. Av 4 kap. 7-8 §§ skollagen följer att om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. Formulera dina synpunkter så konkret som möjligt, gärna skriftligt.

Har du klagomål på någonting gällande förskolans verksamhet?

I första hand ska du vända dig till personalen eller förskolechefen. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör eller om det är allvarligt kan du vända dig till förskolechefen direkt. Prata med förskolechef om ditt problem eller ditt missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen (ordförande), eller aktuella styrelsemedlemmar.

Har du klagomål som rör föreningen?

Här vänder du dig till huvudmannen, ordförande Åsa Edergren. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål har hanterats av personal eller förskolechef. Andra sätt att lämna klagomål: Du kan lämna klagomålet skriftligt på förskolechefens skrivbord på kontoret eller ordförandens hylla i hallen. Det går också bra att maila förskolechef: malin@svartagrisen.se Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, skicka det då via ordinarie postgång till adress:

Föräldrakooperativet Svarta Grisen Åsögatan 76, 118 29 Stockholm.

Vad händer efter du lämnat ett klagomål?

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. Observera att alla inkomna klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskeras att förföljas (av särskild anledning). Har du frågor om klagomålshanteringen? Kontakta förskolechef alternativt huvudman (ordförande). Förskolechef: malin@svartagrisen.se Huvudman/Ordförande Åsa Edergren asaedergren@gmail.com Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende? Då kan du göra en anmälan till Utbildningsförvaltningen. Kontaktuppgifter: anmalan@stockholm.se